PL
EN
DE
(0) 0,00 PLN

Twój koszyk jest pusty.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO H.O.T. GROUP Sp. z o.o.
z dnia 1 grudnia 2015 roku

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem działającego pod adresem www.beyors.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy H.O.T. GROUP Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
10. Firma - Podmiot gospodarczy prowadzący Sklep internetowy, zarejestrowany jako

H.O.T. GROUP Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 63/2
01-031 Warszawa
NIP: 5272735304
Regon : 361370728
KRS: 0000544490
Biuro:
Międzynarodowa 9 / 2B
05-552 Wólka Kosowska

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na stronie: www.beyors.eu
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod firmą BEYORS prowadzony jest przez spółkę H.O.T. GROUP Sp. z o.o..
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.8 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż hurtową z branży obuwniczej umożliwiający dokonanie zakupów przez internet.
2.9 Minimalna ilość zamówienia to jedno opakowanie zbiorcze (1 karton) danego towaru.
3.0 Klient musi się zarejestrować. Rejestracja oznacza podanie swoich danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz stworzenie loginu i hasła w celu logowania się na stronie. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych firmy, niezbędnych do realizacji zamówienia (nazwa, adres , numer telefonu, adres e-mail).
3.1 Wszystkie dane przesłane przez Klienta do naszej firmy są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. Ust. .z 1997 nr 133 poz. 883.
3.2 Sprzedający wystawia fakturę VAT, która stanowi potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży między stronami (faktury VAT, wystawiane są po złożeniu zamówienia).
3.3 Ceny wszystkich produktów są cenami netto (bez podatku VAT) i nie zawierają kosztów wysyłki.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w  ramach jego strony internetowej.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Firma może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firm za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Firmy,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową  www.beyors.eu dokonać wyboru towaru, jego kolorystyki rozmiaru i ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), z zastrzeżeniem pkt 2.9 Regulaminu.
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Otrzymaliśmy Twoje zamówienie <ID zamówienia>", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
5.0 Zamówienia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (zamówienia złożone w godzinach innych niż wyznaczone, będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego od złożonego zamówienia. Zamówienia można składać 24h na dobę za wyjątkiem przerw technicznych strony internetowej www.beyors.eu
5.1 Realizacja zamówień odbywa się według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów. Warunkiem zrealizowania całego zamówienia jest dostępność towaru w magazynie i przed jego złożeniem, należy wysłać zapytanie o dostępności towaru w zakładce „Zapytaj o towar”.
5.2. Jeżeli w momencie złożenia zamówienia, zakupiony towar, okaże się niedostępny, Firma zobowiązana jest, poinformować o tym Klienta.
5.3 Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (awaria lub wadliwe działanie systemów), po zidentyfikowaniu usterki, Firma poinformuje Klienta i dołoży wszelkich starań aby zrealizować zamówienie w jak najkrótszym czasie.
5.4 Zamówienia będą odrzucane gdy we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.
5.5 W szczególnych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
5.6 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

V. Dostawa

5.91. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.92. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy kurierem wynoszą pryz przesyłkach krajowych za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
(zaplanowany jednodniowy termin dostawy, od 1 do 2 dni roboczych).

Cennik usług kurierskich:
1. Paczka do 31,5kg: 22 zł
2. Paczka powyżej 31,5 kg do 40kg +10 zł
3. Paczka powyżej 40kg +20 zł
4. Za pobraniem +5 zł
5. Palety od 50 do 100kg: 150zł pobraniem nie więcej niż 5000 zł
6. Palety powyżej 100 do 200kg: 170 zł
7. Palety do 300kg: 190 zł
8. Powyżej 500kg do 700kg: 200 zł
Tel.: 692 169 286
Mail: kurier@beyors.eu
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.93. Termin wysyłki zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia - w przypadku zamówień za pobraniem. Termin realizacji zamówień za przedpłatą wynosi 1 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie firmowym Sklepu.
5.94  Czas realizacji zamówienia może być dłuższy, jeżeli na karcie produktu podany jest dłuższy termin wysyłki zamówienia. Np. "Wysyłka za 15 dni" oznacza że zamówienie zostanie wysłane za 15 dni (wliczając weekendy). Składając zamówienie Klient potwierdza, że zgadza się na wydłużony termin wysyłki i dostawy"
5.95. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.beyors.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia lub faktury VAT.
5.96 Sklep zobowiązuje się do dostarczania Klientom produktów wolnych od wad.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT; 
6.2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a) Płatność gotówką do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).
b) Przedpłata przelewem bankowym na konto bankowe. 
5.8 Wybierając opcję płatności przelewem, zaleca się wstrzymanie z dokonywaniem płatności do momentu gdy Firma potwierdzi otrzymanie i możliwość realizacji zamówienia. W przypadku wybrania przez Klienta płatności przelewem, czas realizacji liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym.
5.9 W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko kupującego (brak tych informacji może wydłużyć czas realizacji zamówienia).
dane konta bankowego:
Bank Zachodni WBK S.A.
64 1090 1694 0000 0001 3081 5829

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
7.1 Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. 

7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, mailowo pod adres biuro@beyors.eu ,  lub pisemnie na adres:
H.O.T. GROUP Sp. z o.o.
Międzynarodowa 9 / 2B
05-552 Wólka Kosowska

7.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
  
7.5 W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta w przedmiocie odstąpienia od niniejszej umowy.

7.6 Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 7.7 Towar należy odesłać na adres: H.O.T. Group Sp.z o.o., Międzynarodowa 9 / 2B
05-552 Wólka Kosowska, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

7.8 Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9 Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1 Firma jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: H.O.T. Group Sp.z o.o., Międzynarodowa 9 / 2B, 05-552 Wólka Kosowska. 
8.3 Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 
9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: H.O.T. Group Sp.z o.o., Międzynarodowa 9 / 2B, 05-552 Wólka Kosowska.
9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5 Firma  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6 Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
- niezgodności towaru z zawartym zamówieniem
- wad fabrycznych Sprzedawca, rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od momentu złożenia przez Klienta i poinformuje go o sposobie jej załatwienia.
9.7 W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny – jeśli nie będzie takiej możliwości (np. brak dostępności towaru na magazynie), to Sprzedający, zobowiązany jest do zaoferowania podobnego towaru o podobnej wartości lub zwrotu poniesionych kosztów przez Kupującego.
9.8 Jeśli Klient znajdzie ślady uszkodzeń opakowania lub próby jego otwarcia, należy otworzyć paczkę w obecności kuriera i sporządzić protokół, co skutecznie pomoże dochodzić odszkodowania od firmy kurierskiej w wypadku powstałych uszkodzeń lub braków w towarze.
9.9 W przypadku odsyłania reklamowanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową.
9.91 Reklamacje należy składać pod adres mailowy: reklamacja@beyors.eu

X. Postanowienia końcowe

10.1. Firma zastrzega sobie prawo do:
- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie hurtowni internetowej
- wprowadzania nowych towarów do oferty hurtowni internetowej
- wycofania poszczególnych produktów z oferty hurtowni internetowej

10.2 Wszystkie zdjęcia, grafiki i opisy produktów, stanowią własność firmy H.O.T. GROUP Sp. z o.o.  (ich kopiowanie i publikowanie bez zgody H.O.T. GROUP Sp. z o.o. jest zabronione).
10.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Do pobrania:
Regulamin sklepu

Data aktualizacji: 2016-08-11 12:33:00

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®